Skip to main content

Goedkeuring & uitvoering van het alcohol- en drugbeleid

Op basis van de vier pijlers, stelde de werkgroep een voorstel voor een alcohol- en drugbeleid op. Tijd om de stap naar de praktijk te zetten.

Goedkeuring en opname in het arbeidsreglement

Overleg en consensus

Net als bij de beleidsverklaring legt de werkgroep haar voorstel voor regelgeving, werkwijzen en procedures voor aan het comité voor preventie en bescherming op het werk en/of de ondernemingsraad. Het voorstel bevat het best ook al een actieplan. In dat actieplan geeft de werkgroep aan welke initiatieven, timing en budget nodig zijn om het alcohol- en drugbeleid effectief uit te voeren en te evalueren. In een organisatie zonder ondernemingsraad, comité of vakbondsvertegenwoordiging dient het voorstel rechtstreeks aan de werknemers ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

Het is de bedoeling dat zowel het comité als de ondernemingsraad na overleg en volgens hun bevoegdheden tot een consensus komen.

Wat als de ondernemingsraad niet tot een akkoord komt? Dan meldt de voorzitter van de ondernemingsraad dit aan de inspectie van de sociale wetten. Indien de inspecteur van de sociale wetten er niet in slaagt de standpunten te verzoenen, gaat de zaak naar het bevoegde paritair comité.

Opname in het arbeidsreglement

Zodra er een akkoord is over het voorstel van de werkgroep alcohol- en drugbeleid, kan de tekst opgenomen worden in het arbeidsreglement. Hiervoor is de gewone procedure tot wijziging van het arbeidsreglement vereist.

Elke werknemer moet geïnformeerd worden over het alcohol- en drugbeleid en een kopie van de wijzigingen ontvangen. Indien de werknemer geen kopie van de wijzigingen krijgt, is hij er niet door gebonden.

Uitvoering van het alcohol- en drugbeleid

Heeft uw organisatie een uitgeschreven alcohol- en drugbeleid met een beleidsverklaring, regels, procedures en werkwijzen? Is dat beleid opgenomen in het arbeidsreglement? Dan heeft uw organisatie al een belangrijke stap gezet om functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol en andere drugs te voorkomen en vroegtijdig aan te pakken.

Concrete acties

En nu? Nu is het essentieel dat uw preventief beleid geen dode letter blijft. Actie is de volgende stap. Bij de uitvoering van uw beleid staan immers concrete acties centraal: de activiteiten waarmee uw organisatie haar doelstellingen wil bereiken.

Vorming en voorlichting spelen in deze fase een essentiële rol. Voor een doeltreffend beleid dient iedereen eerst en vooral op de hoogte te zijn van dat beleid. Dat is meer dan louter weten wat mag of niet mag. Werknemers, bedrijfshulpverleners en leidinggevenden dienen ook te weten waar ze terechtkunnen en wat er van hen verwacht wordt om functioneringsproblemen te voorkomen of snel aan te pakken.