Skip to main content

Advies, vorming en coaching

Organisaties kunnen zich op verschillende manieren laten bijstaan bij hun alcohol- en drugbeleid.

Contacteer ons

Voor advies bij het ontwikkelen van een preventief alcohol- en drugbeleid:

Marie-Claire Lambrechts
VAD vzw, coördinator sector arbeid
marie-claire.lambrechts@vad.be
02 423 03 51

Let wel: bij bezorgdheden over een medewerker (hulp, doorverwijzing) of vragen in een concrete situatie, neemt u best contact op met De Druglijn (078 15 10 20 of via www.druglijn.be).

Coaching door VAD

Organisaties ondersteunen bij alle mogelijke vragen over alcohol en andere drugs in relatie tot het werk: dat maakt deel uit van de opdracht van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Sleutelwoorden hierbij zijn: wetenschappelijke onderbouwing, activiteiten op het terrein zelf, samenspraak met alle betrokken partijen.

VAD kan uw onderneming, vzw of gemeente adviseren en coachen bij de ontwikkeling van een preventief alcohol- en drugbeleid …

… via de informatie op deze website uw vragen te beantwoorden.

… via telefoon of e-mail ondersteuning te bieden bij de uitwerking van de beleidsverklaring en de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid

… door deel te nemen aan de uitwerking van het beleid in uw organisatie, als externe deskundige in de werkgroep (inhoudelijke ondersteuning + coaching proces)

Contacteer voor vrijblijvende informatie de coördinator van de sector arbeid bij VAD (marie-claire.lambrechts@vad.be, 02 423 03 51).

Begeleiding door regionale preventiewerkers

VAD werkt samen met de TAD-(Tabak, Alcohol, Drugs) preventiewerkers van de Centra Geestelijke Gezondheid (CGG). Zij nemen de concrete vragen naar advies en vorming op. VAD zorgt daarbij wel voor de inhoudelijke coördinatie en ondersteuning, onder meer met gespecialiseerd informatiemateriaal en geregeld inhoudelijk overleg.

Concreet kunnen de preventiewerkers:

Werkgroep begeleiden en adviseren

Ze geven advies bij de opstart en uitvoering van een alcohol- en drugbeleid, en kunnen deel uitmaken van de werkgroep die het beleid zal uitschrijven.

Training en infosessies organiseren

Preventiewerkers organiseren ook trainingen voor sleutelfiguren in een organisatie (bijvoorbeeld leidinggevenden) en informatiesessies voor de werknemers. Mogelijke thema’s zijn:

  • productinformatie en effecten van alcohol en andere drugs op het functioneren
  • kennis- en visieontwikkeling
  • de rol van de sleutelfiguur in een eigen alcohol- en drugbeleid

Praktische modaliteiten worden steeds in onderling overleg bepaald.

Vorming

Vorming is een essentieel element bij de uitwerking en uitvoering van een preventief alcohol- en drugbeleid.

Bij de start: een goede voorbereiding
  • De deelnemers krijgen informatie over alcohol en andere drugs en verwerven inzicht in de thematiek van werkgerelateerd gebruik.
  • Door de objectieve informatie verwerven ze een gemeenschappelijke achtergrondkennis en komen de verschillende standpunten dichter bij elkaar. Daardoor vergroot het draagvlak voor het beleidsproces.
  • De vorming biedt ruimte voor discussie zonder dat de deelnemers al concreet bezig moeten zijn met het beleid in hun organisatie.

Resultaat: na de training is het gemakkelijker om de vier pijlers van een efficiënt beleid concreet in te vullen op maat van uw organisatie.

Bij de uitvoering van uw beleid

Bij de uitvoering van het beleid zorgen vorming en voorlichting ervoor dat leidinggevenden en andere medewerkers (bijvoorbeeld preventieadviseurs) over de nodige inzichten en informatie beschikken om hun rol of verantwoordelijkheid correct op te nemen. Dat draagt bij tot een meer adequate en snellere aanpak van functioneringsproblemen ten gevolge van alcohol of andere drugs.

Voor opleidingen en informatiesessies voor zowel leidinggevenden als andere medewerkers kunt u terecht bij VAD/sector arbeid (marie-claire.lambrechts@vad.be). De sector arbeid stuurt uw vragen door naar de preventiewerkers TAD (tabak, alcohol, drugs) van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze regionale preventiewerkers.

Tweetalige organisatie?

Voor tweetalige organisaties werkt VAD reeds enkele jaren samen met het Franstalige Le Pélican asbl. Le Pelican nam de activiteiten over van Santé et Entreprise, de organisatie waarmee VAD tot dan mee samenwerkte in het kader van haar tweetalige activiteiten in het bedrijfsleven.

EDPBW, vakbonden, werkgeversorganisaties

Voor vragen bij de uitwerking en uitvoering van uw alcohol- en drugbeleid kunt u ook terecht bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij de vakbonden en de werkgeversorganisaties. VAD werkt op het terrein vaak samen met deze organisaties.

Brochures, affiches en ander materiaal

Op www.vad.be vindt u materiaal dat u kan helpen bij de uitwerking en uitvoering van uw alcohol- en drugbeleid. Affiches en brochures ondersteunen de concrete uitvoering van uw beleid (Pijler 4: Vorming en voorlichting).