Skip to main content

Alcohol en drugs in de organisatie: plichten van werkgevers en werknemers

Cao 100 legt verplichtingen op aan zowel werkgevers als werknemers. Bovendien is de werkgever op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet en de Welzijnswet verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Verplichtingen voor werkgevers

Verplichtingen in het kader van Cao 100

Iedere werkgever uit de privésector moet sinds 1 april 2010 een alcohol- en drugbeleid hebben. De werkgever moet daarvoor het initiatief nemen en conform Cao 100 en in samenspraak met zijn overlegorganen (ondernemingsraad, comité preventie en bescherming op het werk, vakbondsafvaardiging of rechtstreeks de werknemers) een beleid uitwerken.

De werkgever moet alle betrokkenen informeren en voorlichten over het alcohol- en drugbeleid. Hij moet aan de hiërarchische lijn – die het beleid in de praktijk moet uitvoeren – de nodige opleiding en vorming geven.

Verplichtingen in het kader van de Arbeidsovereenkomstenwet

De werkgever is verplicht om gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ‘de welvoeglijkheid in acht te doen nemen’. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld geen dronkenschap mag toelaten op het werk.

De werkgever moet er ook voor zorgen dat de arbeid wordt verricht ‘in behoorlijke omstandigheden wat betreft de veiligheid van de werknemers’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkgever zijn werknemers van de werkvloer moet verwijderen als ze niet goed functioneren ten gevolge van alcohol- of ander druggebruik en daardoor de veiligheid van andere werknemers in gevaar brengen.

Deze verplichting geldt ook voor werkgevers uit de publieke sector voor hun contractuele werknemers.

Verplichtingen in het kader van de Welzijnswet

De Welzijnswet stelt de werkgever verantwoordelijk voor het alcohol- en drugbeleid in zijn onderneming. Ook moeten er voldoende maatregelen uitgewerkt zijn om op te treden in dreigende of gevaarlijke situaties.

Deze verplichting geldt zowel voor werkgevers uit de privésector als uit de publieke sector.

Verplichtingen voor werknemers

Wanneer een alcohol- en drugbeleid is opgenomen in het arbeidsreglement – verplicht voor de private sector als gevolg van Cao 100 of zonder verplichting in de publieke sector – dan moeten de werknemers de verplichtingen ervan naleven.

Cao 100 voegt er nog aan toe dat iedere werknemer naar vermogen moet meewerken aan het beleid in de onderneming.