In de praktijk

Cases

>>
 •  
  Vlaamse overheid

  Vlaamse overheid
  Departement Bestuurszaken / Afdeling Preventie en Bescherming

  Alcohol- en drugbeleid in de Vlaamse overheid

  Cao 100 als belangrijke inspiratiebron.

  De Vlaamse overheid stelt mensen te werk in zeer uiteenlopende sectoren. Zo zijn er veel ambtenaren die een kantoorjob (beeldschermwerk) uitvoeren. Maar er zijn ook operationele, uitvoerende en technische functies zoals wegentoezichters, loodsen, boswachters en groenwerkers, keuken- en onderhoudspersoneel, chauffeurs, opvoerders etc. actief binnen de Vlaamse overheid. Het spreekt dus voor zich dat de risico's niet bij alle ambtenaren dezelfde zijn. Daarom werden in onze nieuwe omzendbrief alcohol- en drugsbeleid enkel de brede beleidslijnen uitgetekend. De verschillende entiteiten staan zelf in voor de concrete invulling van het beleid en voor de uitrol. De werkgroep die de omzendbrief alcohol- en drugsbeleid ontwikkeld heeft, werkte ook een draaiboek uit met mogelijke concrete maatregelen om het beleid te implementeren.

  CAO 100 is niet van toepassing op de overheidssector, maar was uiteraard een belangrijke inspiratiebron bij het uitwerken van de nieuwe beleidsvisie. De omzendbrief werd ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van een preventieadviseur psychosociaal welzijn, met als deelnemers onder andere de coördinator van de sector arbeid van het VAD, een arbeidsgeneesheer, een kabinetsmedewerker, een juriste, vertegenwoordigers van verschillende entiteiten en de vakbonden.

  De Vlaamse overheid sensibiliseert haar medewerkers door aandacht te besteden aan alcohol- en drugsmisbruik onder meer tijdens de welzijnsdagen die de afdeling Preventie en Bescherming in het najaar van 2011 organiseerde in alle provinciehoofdsteden en Brussel. Op de welzijnsdagen konden personeelsleden onder meer ervaren hoe het is om onder invloed te zijn, door een dronkemansbril op te zetten. Bovendien was naast een verpleegkundige, ook telkens iemand van het lokale CGG aanwezig om deskundige informatie te verschaffen aan geïnteresseerde personeelsleden. Ook in 2012 zijn er nog sensibiliseringsacties gepland.

  Op onze website vind je alle nuttige informatie en de omzendbrief zelf terug.

  Lees meer Lees minder
 •  
  Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)

  Politiezone VLAS (Kortrijk-Kuurne-Lendelede)
  Preventieadviseur psychosociale aspecten

  Een ADM-beleid uitwerken en implementeren doe je niet alleen!

  Een alcohol-, drug- en medicatiebeleid (ADM) uitwerken en implementeren gebeurt niet door de preventieadviseur alleen!

   

  Tal van wetteksten, koninklijke besluiten, omzendbrieven voor politiekorpsen zijn gelinkt aan ADM-gebruik. Maar ziet het personeel het bos door de bomen nog?

  De wil tot het samenbrengen van deze diversiteit aan richtlijnen en de eigen korpscultuur tot een coherent en duidelijk geheel is het startpunt geweest voor de uitwerking van het preventief alcohol-, drug- en medicatiebeleid in de Politiezone Vlas.

  De samenwerking met de sociale partners, de hiërachische lijn en verschillende interne diensten stond hierbij voorop.

  In de eerste plaats was het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk een belangrijke partner. Zo hebben alle sociale partners die actief zijn in de Politiezone Vlas hun steentje bijgedragen tot de uitwerking van een beleidsvoorstel. Ook afgevaardigden van de staf en de hiërarchische lijn waren betrokken in de totstandkoming van het preventieve beleid. De dienst communicatie daarenboven speelde een belangrijke rol in de informatiecampagne van het uiteindelijke beleid voor de huidige en toekomstige medewerkers van het korps.

  Samen met de interne preventieadviseur psychosociale aspecten nemen de zes vertrouwenspersonen van ons politiekorps en onze externe arbeidsgeneesheer de praktische uitwerking van de sociale hulpverleningsprocedure op zich. Dankzij vorming over de producten, de behandelingsmogelijkheden van problemen en hun kennis van de sociale kaart kunnen zij nu medewerkers die daar nood aan hebben verder op weg helpen.

  Een centrale plaats in het beleid wordt door het middenkader ingenomen. Opleiding werd voor hen georganiseerd en er werd rekening gehouden met hun constructieve opmerkingen. Voor alle medewerkers werden er trouwens interactieve infosessies voorzien. Het is dan ook de bedoeling dat ons beleid een dynamisch beleid is waar er voortdurend kan geschaafd worden aan de praktische uitwerking ten goede van onze medewerkers!

  Lees meer Lees minder
 •  
  Politie Antwerpen

  Politie Antwerpen
  Communicatiedienst

  Beleid is kwestie van geloofwaardigheid

  Politie Antwerpen legt in de eerste plaats de nadruk op een professionele dienstverlening.

  Politiemedewerkers moeten onder meer de veiligheid van de burger garanderen. De verantwoordelijkheid die gepaard gaat met deze job is dus groot. Problematisch alcoholgebruik, ongeoorloofd drugs- of medicatiegebruik of het gebruik van middelen die een gedragsbeïnvloedende werking hebben, worden niet getolereerd. Een dronken agent die het verkeer in goede banen moet leiden? Dat kan niet.

  Tegelijkertijd zijn de medewerkers van Politie Antwerpen ook 'maar' mensen. Naast hun job hebben zij persoonlijke zorgen en tekortkomingen. Van geen enkel personeelslid wordt verwacht dat hij of zij alcohol-, drugs- of andere afhankelijkheidsproblemen alleen aanpakt.  In functie van de behoefte en noodzaak wordt gezocht naar een oplossing op maat van de medewerker. Daarbij streeft de Antwerpse politie zoveel mogelijk naar behoud van tewerkstelling, al dan niet tijdelijk of definitief in een andere functie.

  Politie Antwerpen probeert zijn personeelsleden via verschillende kanalen te ondersteunen. De dienst integriteit zorgt voor achtergrondinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen. De dienst welzijn, de vertrouwenspersonen en de korpspsycholoog bieden individuele begeleiding. Indien nodig verwijzen zij door naar gespecialiseerde hulp. Medewerkers kunnen ook terecht bij het stressteam en de sociale dienst van de federale politie.

  Lees meer Lees minder
 •  
  Ronald Vande Mergel

  Ronald Vande Mergel
  Preventieadviseur Groep Renmans

  Een brochure, een kennistest, een campagne, ons intranet,...

  De eerste stap naar een alcohol- en drugbeleid bij de Groep Renmans werd gezet in 2005, toen mijn collega en ik een opleiding volgden bij VAD.

  Na de opleiding bij VAD werd het beleid verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met het CPBW. Ik licht hier even de pijler Voorlichting en vorming toe.

  Voorlichting
  Wij hebben het alcohol- en drugbeleid aan onze medewerkers gecommuniceerd via een brochure die als bijlage bij de loonfiche werd verdeeld. In deze brochure wordt het alcohol- en drugbeleid in het kort uitgelegd. De brochure werd aangevuld met een leuke kennistest en enkele nuttige internetadressen om het geheel aantrekkelijker te maken.

  Het volledige alcohol- en drugbeleid staat op ons intranet zodat dat elke medewerker het kan raadplegen via de computer in zijn of haar filiaal (287 slagerijen en 2750 medewerkers in België).

  Om de medewerkers nog verder te sensibiliseren over alcohol en andere drugs volgt er in de nabije toekomst een campagne. Deze campagne bestaat uit een affiche en een brochure van De DrugLijn.

  Vorming
  Bij de lancering van ons alcohol- en drugbeleid hebben de groepchefs en de interne dienst voor preventie en bescherming (IDPB) een opleiding gevolgd. Voor deze opleiding werkten we samen met een CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidzorg). De twee belangrijkste delen van de opleiding waren middelenkennis en gesprekstechnieken.

  Het globaal preventieplan plant een kortere versie van deze opleiding door de IDPB voor de verantwoordelijken van de filialen.

  Lees meer Lees minder
 •  
  Daniëlle Verlaet

  Daniëlle Verlaet
  Opleidingsadviseur IPV (opleidingscentrum voedingsindustrie)

  Voor een rendabel beleid zijn opleiding en informatie onmisbaar

  Opleiding is cruciaal voor een efficiënt resultaat. Opgeleide werknemers weten wat ze moeten doen en presteren beter.

  IPV, het opleidingscentrum van de voedingsindustrie, hecht dan ook veel belang aan opleiding. Het is onze opdracht. In onze missie staat niet zomaar dat we willen 'bijdragen tot het realiseren van de interprofessionele doelstellingen inzake vorming en opleiding'.

  Om een alcohol- en drugbeleid te laten renderen zijn informatie en opleiding onmisbaar: werknemers moeten op de hoogte zijn van het beleid, ze moeten weten wat mag en niet mag en waar ze terechtkunnen als er problemen zijn. Sleutelfiguren zoals leidinggevenden hebben een cruciale rol in het opmerken en ter sprake brengen van functioneringsproblemen door alcohol- en druggebruik. Dat kan je niet alleen op basis van schriftelijke communicatie. Vaardigheden aanleren, inzichten creëren en aanscherpen: het zijn noodzakelijke tools om tot een werkbaar beleid te komen.

  Lees meer Lees minder
 •  
  Dr. André De Landtsheer

  Dr. André De Landtsheer
  Hoofdarbeidsgeneesheer NBB, namens VVIB-AMTI

  Bedrijfsartsen en leidinggevenden werken complementair

  Bedrijfsartsen hebben in het beleid een specifieke rol waarbij respect voor hun beroepsgeheim en onafhankelijkheid vooropstaat.

  Werkgever en werknemer moeten zich in alle vertrouwen tot de bedrijfsarts kunnen wenden.

  Bij een acuut probleem - een medewerker is dronken of onder invloed - of bij langdurige functioneringsproblemen door alcohol- of ander druggebruik roepen leidinggevenden geregeld de hulp in van de interne bedrijfsarts. Jammer genoeg gebeurt dat vaak laattijdig omdat ze niet vertrouwd zijn met dit soort problematiek. De bedrijfsarts fungeert dan als 'deus ex machina' en niet als één van de schakels in de hele interventieketen. Iemand zonder meer bij de bedrijfsarts langssturen levert niet gauw het gewenste resultaat op, noch voor de betrokken werknemer, noch voor het bedrijf in kwestie.

  Een duidelijke, functionele en correcte rolbepaling tussen hiërarchische lijn, hrm, preventieadviseurs psychosociale aspecten, bedrijfsartsen en behandelende artsen is dan ook een essentieel onderdeel van een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid. Alle betrokkenen moeten elkaar consequent aanvullen om resultaat te boeken. Vaak is de interne bedrijfsarts voortrekker bij de opstart van het beleid en later coach bij de uitvoering ervan. Hij of zij heeft ten slotte een belangrijke voorbeeldfunctie om de bedrijfscultuur inzake alcoholgebruik bij te sturen.

  Dr. André De Landtsheer
  Hoofdarbeidsgeneesheer Nationale Bank van België, namens de Vereniging voor Interne Bedrijfsartsen (VVIB-AMTI)

  Lees meer Lees minder
 •  
  Paul Windey

  Paul Windey
  Voorzitter NAR - in naam van de organisaties die cao 100 ondertekend hebben

  Alcohol en drugs op het werk: het taboe doorbroken

  Alcohol en drugs op het werk: het is geen nieuw thema… Maar de ondertekening van de cao nr. 100 in de schoot van de NAR op 1 april 2009 is wel een mijlpaal.

  Vakbonden en werkgevers (ACV - ABVV - ACLVB - VBO - UNIZO - UCM - Boerenbond) hebben zich geëngageerd om het taboe te doorbreken en duidelijkheid te scheppen. Niet door een lijst van nieuwe regeltjes, maar door een engagement op te nemen om in elke onderneming na te gaan of er een probleem is en zo ja, hoe hier het best mee om te gaan.

  Deze aanpak is gebaseerd op een reeks getuigenissen van ondernemingen die het vroeger al met succes hebben aangepakt. Het is de bedoeling om het alcohol- en drugsbeleid in de onderneming in te passen in een modern HR-beleid. Het gaat daarbij om het beter functioneren van werknemers, het voorkomen van risico's, het imago van de onderneming en niet in het minst ook om het welzijn van de werknemers, om ons 'menselijk kapitaal'.

  Lees meer Lees minder
>>

Cases

Dr. André De Landtsheer

“Bedrijfsartsen en leidinggevenden werken complementair”

Bedrijfsartsen hebben in het beleid een specifieke rol waarbij respect voor hun beroepsgeheim en onafhankelijkheid vooropstaat.

Dr. André De Landtsheer, Hoofdarbeidsgeneesheer NBB, namens VVIB-AMTI

Lees meer

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en blijf op de hoogte van nieuws over alcohol en drugs op het werk.